ГЕРЕЖЕНІВСЬКА    СІЛЬСЬКА         РАДА

            УМАНСЬКОГО       РАЙОНУ     ЧЕРКАСЬКОЇ         ОБЛАСТІ

       вул.Софіївська,12  с.Гереженівка Уманський район  Черкаська область,  20356, тел. (04744) 9-66-31,

     E-mail:  gerejenivskasr@ukr.net Код ЄДРПОУ 26261169

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Гереженівської  сільської ради

«Про місцеві податки і збори на 2019 рік»

             Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради  «Про місцеві податки і збори на 2019 рік» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати  

шляхом регулювання господарських відносин.

  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до  підпунктів 4 та  5 пункту 3 статті 12,   статей 10, 265, 266, 267, 268, 2681, 269,270-289 та глави 1 розділу XIV  Податкового кодексу України повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів покладені на органи місцевого самоврядування.

    Податковим кодексом зобов’язано органи місцевого самоврядування забезпечити прийняття рішень та їх офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування. 

   Даним проектом рішення пропонується затвердити рішення сільської ради «Про місцеві податки і збори на 2019рік» з додатками до цього рішення.

   Прийняття рішення з даного питання необхідне для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків та зборів,  здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів.

   Таким чином з 01.01.2019р. сплата місцевих податків та зборів повинна здійснюватися відповідно до рішення сільської ради «Про місцеві податки і збори», яке має бути прийняте із застосуванням вимог, встановлених Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".  

   Вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що до виключної компетенції сільської ради належить встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України.

Основні групи, на які проблема  справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

Так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

 

 

Так

 

 

 

 

 

2. Цілі регулювання.

 

   Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:
- визначення переліку податків та зборів, що мають справлятися на території  сільської  ради;
- встановлення відносин, що виникають у сфері справляння місцевих податків та зборів;
- встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів в межах визначених Податковим кодексом України із врахуванням потреб територіальної громади села;
- здійснення планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні сільського бюджету.

 

       3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів

           досягнення зазначених цілей

 

1. Визначення альтернативних способів

1). Не встановлювати рішенням сільської ради  ставки місцевих податків і зборів  на 2019 рік

     Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що відповідно до статті 12 Податкового кодексу України на території с. Ладижинка застосовуватимуться мінімальні ставки місцевих податків і зборів, а плата за землю справлятиметься із застосуванням ставок, які діяли у попередньому бюджетному періоді що не дасть можливості   наповненню сільського бюджету в необхідному обсязі. Це негативно вплине на життєдіяльність територіальної громади, а саме  на своєчасність виплати заробітної плати, розрахунки за енергоносії, забезпеченість   дошкільного навчального закладу харчуванням та ін.

2). Прийняти  рішення «Про місцеві податки і збори» на 2019 рік  в запропонованому  вигляді

    Прийняття даного рішення сільської ради забезпечить встановлення чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території села та необхідне наповнення сільського бюджету. Та забезпечить фінансової основу самостійності органу місцевого самоврядування.

3). Прийняти рішення  сільської ради «Про місцеві податки і збори»  на 2019 рік  із ставками вищими за запропоновані  в проекті

    Прийняття такого рішення призведе до значного збільшення навантаженості  суб’єктів господарської діяльності, утворить недоїмку із сплати податків і зборів, заборгованість по єдиному соціальному внеску та  кількість  фізичних осіб-підприємців, що припинять  свою діяльність.

   Проаналізувавши вищенаведене, ми можемо визначити, що фактично альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає, оскільки відповідно до Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють і визначають порядок сплати місцевих податків та зборів відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок.

        У разі не встановлення рішеннями органів місцевого самоврядування, місцевих податків та зборів. Передбачених пунктом 10.3 статті 10 Кодексу, такі податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом та за мінімальними ставками та без застосування відповідних коефіцієнтів.
Неприйняття рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів» спричинить значні втрати дохідної частини бюджету села.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

            Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

0

Відповідно до статті 12 Податкового кодексу України на території села Гереженівка застосовуватимуться мінімальні ставки місцевих податків і зборів, а плата за землю справлятиметься із застосуванням ставок, які діяли у попередньому бюджетному періоді, що не дасть можливості   наповненню сільського бюджету в повному обсязі. Це негативно вплине на життєдіяльність територіальної громади, а саме  на своєчасність виплати заробітної плати, розрахунки за енергоносії, забезпеченість  дошкільного навчального закладу дитячим харчування і т.д.

Альтернатива 2

1.Забезпечення відповідних надходжень до сільського бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

2.Створення фінансових можливостей сільської ради для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

Витрати на проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

Альтернатива 3

1.Забезпечення додаткових надходжень до сільського бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

2.Створення значних фінансових можливостей сільської влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

Витрати на проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування. Підвищення соціальної напруги, що призведе до нерозуміння між сільською владою та фізичними особами-підприємцями,  негативний вплив на довіру до влади.

 

                                   Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

0

0

Альтернатива 2

Отримання можливості для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади в цілому та кожного мешканця села

 

Альтернатива 3

Отримання додаткової можливості для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади в цілому та кожного мешканця села

0

 

       

           Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

0

Затрачений час  на вивчення нормативно-правової бази з даного питання

Альтернатива 2

Забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питань справляння місцевих податків і зборів

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори.

Альтернатива 3

0

Забезпечить додаткове навантаження на малий та середній бізнес. Негативно вплине на сплату місцевих податків і зборів, призведе до їх заборгованості та заборгованості по сплаті єдиного соціального внеску. Збільшить кількість  суб’єктів господарської діяльність, які вимушені будуть припинити свою діяльність.

 

Станом на 01.06.2017 року в с. Гереженівка  перебуває на обліку  суб’єктів господарювання:

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

0

 

 

27

 

 

27

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

Х

 

Х

 

0

 

100

 

100

             Оцінка впливу на сферу інтересів великого та середнього бізнесу не проводилась, так як вони не підпадають під дію регуляторного акта.

 

3.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

                 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Встановлення ставок за мінімальним розміром

Альтернатива 2

4

Встановлення запропонованих ставок

Альтернатива 3

2

Встановлення ставок за максимально можливими

                     

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

0

0

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2

Прийняття рішення «Про місцеві податки і збори» у запропонованому на 2018 рік забезпечить встановлення чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території села і принесе загальну вигоду як для органу місцевого самоврядування  і для населення.

0

Проблема існувати не буде

Альтернатива 3

Прийняття рішення в такому вигляді призведе до значного збільшення навантаженості на суб’єктів господарської діяльності, збільшить недоїмку із сплати ними податків, заборгованість по єдиному соціальному внеску та призведе до припинення діяльності.

0

Проблема існує: з однієї сторони максимально зможе наповнитись бюджет, з іншої  велике навантаження на платників податку

          

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Існування проблеми

Нестабільна політична ситуація

Альтернатива 2

Часткове вирішення проблеми

Зміни в податковому законодавстві

Альтернатива 3

Альтернатива неприйнятна, в зв’язку з значним збільшенням податкового навантаження на суб’єкти господарювання

0

 

 

4. Механізм розв'язання проблеми

     Даним регуляторним актом передбачається встановити на території сільської ради місцеві податки та збори, їх ставки та порядок сплати.

     Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки та пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.            

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі

прийняття запропонованого регуляторного акта

 

     Прийняття цього регуляторного акту забезпечить належне справляння місцевих податків та зборів.
     Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах наданих їм повноважень, є обов'язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами.

        Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури сплати місцевих податків та зборів.

6. Аналіз вигод та витрат

 Очікувані вигоди та витрати через прийняття регуляторного акта

 

    Дія зазначеного регуляторного акту поширюється на  фізичних осіб, юридичних осіб, органи місцевого самоврядування, територіально громаду.
Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акту, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія цього акту, наведена таблиця аналізу вигод та витрат .

Сф

Впл  Сфера

впл  впливу

Виг  Заходи

Ви     Витрати

Для   Територіальної

Гр     громади

На    Надходження до сільського бюджету,

         своєчасне фінансування бюджетної сфери, здійснення робіт по благоустрою села

Від    Відсутні

  Органи

  Місцевого

   самоврядування

 

Чітк   

          Встановлення ставок місцевих податків та зборів

 

 Процедура розробки

Роз     та прийняття

 Рег    регуляторного акта

 

Фі      Фізичні та юридичні

           особи

Пр      Прозорість дій місцевих органів влади

Вит    Витрати пов’язані,

пов'     зі сплатою податку

7. Обґрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту

    Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території села та має необмежений термін дії. В разі внесення змін до Податкового кодексу України в частині справляння місцевих податків та зборів відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акту.           

8. Показники результативності регуляторного акту

 

Для визначення результативності цього регуляторного акту пропонується встановити такі загальні показники:
- динаміка кількості платників (в розрізі місцевих податків та зборів);
- обсяги надходжень відповідних місцевих податків та зборів.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися

відстеження результативності регуляторного акту:

 

Цільова група: фізичні та юридичні особи – платники місцевих податків та зборів.

   Базове відстеження результативності регуляторного акту буде проведено після набрання чинності регуляторного акту.

   Повторне відстеження результативності рішення сільської ради буде здійснено через рік після набрання  ним чинності.

    Відстеження результативності здійснюватимуться на основі офіційних даних Уманської ОДПІ, фінансового управління Уманської райдержадміністрації.

 

  

Сільський голова                           Л.В.Бень

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕРЕЖЕНІВСЬКА    СІЛЬСЬКА         РАДА

                        УМАНСЬКОГО       РАЙОНУ     ЧЕРКАСЬКОЇ         ОБЛАСТІ

вул.Софіївська,12  с.Гереженівка Уманський район  Черкаська область,  20356, тел. (04744) 9-66-31,

                E-mail:  gerejenivskasr@ukr.net           Код ЄДРПОУ 26261169             

 

Експертний висновок

постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва щодо регуляторного впливу проекту рішення Гереженівської сільської ради регуляторного акту   «Про місцеві податки і зборина 2019 рік»

   Постійна комісія з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва, керуючись статтями 4, 8, 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглянула проект рішення Гереженівська сільської ради «Про місцеві податки і збори на 2018 рік» та встановила наступне.

    Зазначений проект рішення був розроблений з метою забезпечення сталого соціально  -економічного розвитку територіальної громади, запобігання втратам сільського бюджету. 

    Розробником регуляторного акту є виконавчий комітет Гереженівської сільської ради. Проект рішення підготовлено на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», Земельного та Податкового кодексів України, Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

   1.Відповідність проекту регуляторного акту принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

   Проаналізувавши проект регуляторного акта, постійна комісія визначає наступне. Ситуація яка вплинула на необхідність його розробки свідчить про необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми.

   Відповідно до Податкового кодексу України, відносини, що вини­кають у сфері справляння податків і зборів, регулюються Податковим кодексом України та відповідно до статті 12 цього Кодексу передбачено, що рішення про встановлення місцевих податків та зборів на певній території, в межах визначених повноважень, приймають сільські, селищні, міські ради.

  Затвердження ставок податків передбачених проектом рішення  Гереженівської сільської ради «Про місцеві податки і збори на 2019 рік» дасть можливість сільській раді одержати більше додаткових коштів для реалізації програм соціально-економічного розвитку територіальної громади села Гереженівка.

   Назви додатків до проекту рішення приведені до вимог податкового кодексу України. Зазначені зміни не вплинули на розміри ставок місцевих податків та не потребують додаткового обговорення.

    Проект передбачає забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акта максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів та балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

    При підготовці проекту регуляторного акта витримана послідовність регуляторної діяльності: проект відповідає цілям державної регуляторної політики, а також його включено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік (рішення сільської ради від 23.12.2016 № 14-7/VІI, строк підготовки І півріччя. Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Гереженівської сільської  ради регуляторного акту «Про місцеві податки і збори», проект рішення Гереженівської сільської  ради «Про місцеві податки і збори», аналіз регуляторного впливу проекту рішення Гереженівської сільської  ради «Про місцеві податки і збори на 2019 рік» розміщено на офіційному веб-сайті Гереженівської  ради в мережі Інтернеті  та повідомлення про оприлюднення проекту  рішення Гереженівської сільської  ради регуляторного акту «Про місцеві податки і збори на 2019 рік» з метою отримання зауважень та пропозицій оприлюднене на дошці оголошень сільської ради.

    Таким чином, проект регуляторного акту – проект рішення Гереженівської сільської ради «Про місцеві податки і збори на 2019 рік» відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

 2. Відповідність проекту регуляторного акта вимогам статті 8 ЗаконуУкраїни «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

    Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Гереженівської сільської ради «Про місцеві податки і збори на 2019 рік» було підготовлено до оприлюднення проекту регуляторного акту з метою одержання зауважень та пропозицій.

    Регуляторний акт спрямований на однозначне тлумачення відомостей, що містяться в рішенні, оскільки має вплив на визначення розміру ставки земельного податку. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.  Запропонований регуляторний акт має вплив на суб’єктів господарювання,  на території Гереженівської сільської  ради.

Регуляторний акт забезпечує:

- отримання пропозицій від юридичних та фізичних осіб щодо встановлення ставок оподаткування;

- проведення моніторингу ставок оподаткування на території Гереженівської сільської ради;

- інформування суб’єктів підприємницької діяльності про вимоги прийнятого регуляторного акту.

Даний регуляторний акт мотивує суб’єктів господарювання, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування виконувати встановлені вимоги тому, що:

- положення даного акту прості;

- чітко врегульовані права та обов’язки суб’єктів, на яких поширюється вказаний акт.

Єдиним законодавчо визначеним шляхом розв’язання викладеної проблеми є державне регулювання відносин, визначене Податковим кодексом України.

Регулювання впливає на інтереси кожного з трьох учасників регуляторного процесу: територіальної громади, суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування:

 

 

Сфера інтересів

Вигоди

Витрати

Територіальна громада села

Спрямування коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку села

Додаткових витрат немає.

Обов’язкові платежі податкового характеру

Суб’єкти господарювання

Забезпечить прозорий механізм справляння плати за землю для фізичних осіб

Обов’язкові платежі податкового характеру

Органи місцевого самоврядування

Отримання надходжень до місцевого бюджету

Витрати на підготовку та оприлюднення цього регуляторного акту

 

    Основною метою прийняття цього регуляторного акту є встановлення акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, транспортного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, ставок земельного податку, визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі на території  Гереженівської  сільської ради, єдиного податку для фізичних осіб – підприємців першої – другої груп та отримання до сільського бюджету додаткових надходжень.

     У ході пошуку альтернативних способів досягнення визначених цілей доцільно розглянути такі можливості:

- альтернативою може бути неприйняття рішення про встановлення місцевих податків, однак це спричинить втрати доходної частини сільського бюджету, тому інші способи запровадження місцевих податків, на території  Гереженівської сільської ради, які б дали можливість досягнути визначених цілей, крім прийняття відповідного рішення,  відсутні.

     Дія ухваленого регуляторного акту забезпечить оперативне реагування на результати його впровадження, сприятиме подальшому розвитку підприємництва на території сільської ради, стабільним  надходженням до сілського бюджету місцевих податків та зборів.

   Проект регуляторного акту доведений до відома суб’єктам господарювання через офіційний веб-сайт Гереженівської сільської ради в мережі Інтернет (http://geregenivka.uman-rayon.org.ua).

     Упровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить від ресурсів органів місцевого самоврядування.

     При змінах у чинному законодавстві України та за результатами відстеження результативності дії запропонованого регуляторного акту, якщо такі впливатимуть на його дію, до нього будуть вноситися відповідні коригування.

     Зазначений проект нормативно-правового акту є загальнообов’язковим до застосування на території Гереженівської сільської ради та має термін дії 1 рік (2018р.). В разі внесення змін до Податкового кодексу в частині справляння місцевих податків, відповідні зміни будуть внесені до цього регуляторного акта.

В разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, до нього також будуть вноситися необхідні зміни та доповнення.

Головними показниками результативності дії запропонованого регуляторного акта є:

 - динаміка кількості платників (в розрізі місцевих податків);

- обсяги надходжень відповідних місцевих податків до сільського бюджету.

     Відповідно до частини 5 статті 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень поінформованості суб'єктів господарювання, фізичних осіб з основних положень рішення визначається чисельністю осіб, які ознайомляться з рішенням. Для зацікавлених осіб Гереженівськоїї сільської ради такими джерелами інформації є:

- офіційний  веб-сайт  Гереженівської сільської  ради (http://geregenivka.uman-rayon.org.ua)

- дошка оголошень в Гереженівській сільській раді.

     Таким чином, проект регуляторного акту – проект рішення Гереженівської сільської ради «Про місцеві податки і збори на 2019 рік» відповідає усім принципам державної регуляторної політики встановленим статтею 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

 

3. Узагальнений висновок

Проаналізувавши проект регуляторного акту та аналіз його регуляторного впливу, постійна комісія сільської ради з питань планування, бюджету і фінансів, розвитку підприємництва вважає, що проект регуляторного акта – проект рішення сільської ради «Про місцеві податки і збори на 2019 рік», аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

            

Голова постійної  комісії                                         С.М. Стрембіцька