ГЕРЕЖЕНІВСЬКА    СІЛЬСЬКА         РАДА

УМАНСЬКОГО       РАЙОНУ     ЧЕРКАСЬКОЇ         ОБЛАСТІ

 

 

  Р І Ш Е Н Н Я

21 червня 2018 року                                                                         № 29-1/VII

 

Про встановлення податку на нерухоме майно,

 відмінне від земельної ділянки, на території

Гереженівської сільської ради

 

         Відповідно до статті 7, пункту 10.3 статті 10, пункту 12.3 статті 12, статті 266 Податкового кодексу України, пункту 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Гереженівська сільська рада ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території Гереженівської сільської ради податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

2. Затвердити Положення про порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Гереженівської сільської ради згідно з додатком.

3. Оприлюднити дане рішення на сайті сільської ради http://geregenivka.uman-rayon.org.ua.

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету з питань планування бюджету, фінансів та розвитку підприємництва(голова комісії Стрембіцька С.М.).

 

 

 

Сільський голова                        Бень Л.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення

 Гереженівської сільської ради

від 21 червня 2018 року № 29-1/VI

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення та сплати

 податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Гереженівської сільської ради

 

  1. Загальні положення

 

 1.1. Положення про порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі у тексті – Положення), визначає правові засади справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та його елементи у відповідності до Податкового кодексу України.

1.2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, входить до складу податку на майно, який належить до місцевих податків.

1.3. Терміни, наведені у цьому Положенні вживаються у значеннях, визначених у Податковому кодексі України.

 1.4. Норми цього Положення є обов’язковими для дотримання фізичними та юридичними особами – власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, контролюючими органами, а також суб‘єктами державної реєстрації прав на нерухоме майно та державними реєстраторами прав на нерухоме майно.

 

  1. Платники податку

 

 2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об‘єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розташованої на території Данинівської міської ради.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

- якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

- якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

- якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

  1. Об’єкти оподаткування

 

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об’єктом оподаткування :

 – об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

– об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

– будівлі дитячих будинків сімейного типу;

– гуртожитки;

– житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням Гереженівської сільської ради;

– об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

– об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

 – будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

– будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

 – об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

– об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

 – будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

 – об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

     (Даний перелік наведено у відповідності до пп. 266.2.2 Податкового кодексу. Конкретний перелік видів нерухомого майна, яке не є об’єктом оподаткування визначається кожною місцевою радою окремо в залежності від наявності на її території встановлених Податковим кодексом об’єктів, що не підлягають оподаткуванню.)

 

– об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

– об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки (перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України);

– об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

 

  1. База оподаткування

 

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

 4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

5. Пільги із сплати податку

 

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів; в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів. Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.2. Установити, що Гереженівська сільська рада встановлює пільги з податку, що сплачується на території ради, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності 10 фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). Пільги з податку, що сплачується на території ради з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів. Пільги з податку, що сплачується на території ради з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування.

5.3. Пільги з податку, передбачені підпунктами 5.1. та 5.2. цього пункту, для фізичних осіб не застосовуються до:

– об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 5.1. цього пункту;

– об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності). 5.4. З урахуванням підпунктів 5.2. та 5.3. цього пункту встановити перелік пільг для фізичних та юридичних осіб згідно з додатком 1 до цього Положення. Фізичним особам, визначеним у додатку 1 до цього Положення пільга надається за умови, що їх середньомісячний дохід (розмір пенсійних, соціальних та інших виплат) не перевищує 1,5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року.

 

6. Ставки податку та податковий період

 

6.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб на території Гереженівської сільської ради, встановлюються рішенням міської ради залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів за нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

6.2. Встановити ставки для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості згідно з додатком 2 до цього Положення. 6.2. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

7. Порядок обчислення суми податку та строки подання звітності

 

      Встановити, що обчислення сум податку здійснюється відповідно до вимог пунктів 266.7 та 266.8 статті 266 Податкового кодексу України у наступному порядку:

7.1 Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно 11 до підпунктів "а" або "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку, встановленої підпунктом 6.2. пункту 6 цього Положення;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку, встановленої підпунктом 6.2. пункту 6 цього Положення;

 в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 5.1 пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку, встановленої підпунктом 6.2. пункту 6 цього Положення;

 г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б" і "в" цього пункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;

ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи-платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. метрів (для квартири) та/або 500 кв. метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього пункту, збільшується на 25 тис. гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку). Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 7.1 цього Положення та відповідні платіжні реквізити для зарахування податку, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком). Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам-нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

 7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

– об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

– розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

 – права на користування пільгою із сплати податку;

 – розміру ставки податку;

 – нарахованої суми податку.

     У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

7.5. Платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою-платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

7.6. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому він набув право власності. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

8. Строки сплати податку

 

8.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

 – фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

 – юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

9. Відповідальність за порушення податкового законодавства

 та контроль відповідними органами

 

9.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства України щодо справляння податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, на території Гереженівської сільської ради здійснюють відповідні контролюючі органи.

 9.2. За порушення податкового та іншого законодавства України при сплаті податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, за неподання чи порушення порядку заповнення та термінів подання податкової декларації контролюючим органам, за недостовірність наданої інформації платники податку несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                     Т.І. Богачук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення Гереженівської сільської ради

                                                                         від 21.06. 2018 року №  29-1/VII

 

 

Податок на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

        

1. Платники податку

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

         1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

         а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

         в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

2. Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3. База оподаткування

         3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

4. Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

4.1. Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019 року.

Таблиця 1

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію з 01 січня 2019 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

71

7124300000

7124381200

село Гереженівка Уманського району Черкаської області

 

Класифікація будівель та споруд

Ставки податку за 1 кв. метр (відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

 

код2

найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 
 

11

Будівлі житлові

х

х

 

111

Будинки одноквартирні

х

х

 

1110

Будинки одноквартирні

х

х

 

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

1,000

0,500

 

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

1,000

0,250

 

1110.3

Будинки садибного типу

1,000

0,250

 

1110.4

Будинки дачні та садові

1,000

0,250

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

х

х

 

1121

Будинки з двома квартирами

х

х

 

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

1,000

0,250

 

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

1,000

0,500

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами

х

х

 

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

1,000

0,250

 

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

1,000

0,500

 

1122.3

Будинки житлові готельного типу

1,000

0,500

 

113

Гуртожитки

х

х

 

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних5

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

12

Будівлі нежитлові

х

х

 

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

х

х

 

1211

Будівлі готельні

х

х

 

1211.1

Готелі

1,000

1,000

 

1211.2

Мотелі

1,000

1,000

 

1211.3

Кемпінги

1,000

1,000

 

1211.4

Пансіонати

1,000

1,000

 

1211.5

Ресторани та бари

1,000

1,000

 

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

х

х

 

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

1,000

1,000

 

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

0,000

0,000

 

1212.3

Центри та будинки відпочинку

0,000

0,000

 

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

1,000

1,000

 

122

Будівлі офісні

х

х

 

1220

Будівлі офісні

х

х

 

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0,000

0,000

 

1220.3

Будівлі органів правосуддя

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1220.4

Будівлі закордонних представництв

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

1,000

1,000

 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

1,000

1,000

 

123

Будівлі торговельні

х

х

 

1230

Будівлі торговельні

х

х

 

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

1,000

1,000

 

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

1,000

1,000

 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

1,000

1,000

 

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

1,000

1,000

 

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

1,000

1,000

 

1230.9

Будівлі торговельні інші

1,000

1,000

 

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

х

х

 

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

х

х

 

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

0,000

0,000

 

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

0,000

0,0

 

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

0,000

0,000

 

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

0,000

0,000

 

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі

0,000

0,000

 

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

0,000

0,000

 

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

0,000

0,000

 

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

0,000

0,000

 

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

0,000

0,000

 

1242

Гаражі

х

х

 

1242.1

Гаражі наземні

0,500

0,200

 

1242.2

Гаражі підземні

0,000

0,000

 

1242.3

Стоянки автомобільні криті

0,000

0,000

 

1242.4

Навіси для велосипедів

0,000

0,000

 

125

Будівлі промислові та склади

х

х

 

1251

Будівлі промислові5

х

х

 

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1252

Резервуари, силоси та склади

х

х

 

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

1,000

1,000

 

1252.2

Резервуари та ємності інші

1,000

1,000

 

1252.3

Силоси для зерна

1,000

1,000

 

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

1,000

1,000

 

1252.5

Склади спеціальні товарні

1,000

1,000

 

1252.6

Холодильники

1,000

1,000

 

1252.7

Складські майданчики

1,000

1,000

 

1252.8

Склади універсальні

1,000

1,000

 

1252.9

Склади та сховища інші5

1,000

1,000

 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

х

х

 

1261

Будівлі для публічних виступів

х

х

 

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

0,000

0,000

 

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

0,000

0,000

 

1261.3

Цирки

0,000

0,000

 

1261.4

Казино, ігорні будинки

1,500

1,500

 

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

0,000

0,000

 

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

0,000

0,000

 

1262

Музеї та бібліотеки

х

х

 

1262.1

Музеї та художні галереї

0,000

0,000

 

1262.2

Бібліотеки, книгосховища

0,000

0,000

 

1262.3

Технічні центри

0,000

0,000

 

1262.4

Планетарії

0,000

0,000

 

1262.5

Будівлі архівів

0,000

0,000

 

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів

0,000

0,000

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

х

х

 

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

0,000

0,000

 

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

0,000

0,000

 

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

0,000

0,000

 

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші

0,000

0,000

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

х

х

 

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1264.2

Лікарні профільні, диспансери5

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1265

Зали спортивні5

х

х

 

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

0,000

0,000

 

1265.2

Басейни криті для плавання

0,000

0,000

 

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

0,000

0,000

 

1265.4

Манежі легкоатлетичні

0,000

0,000

 

1265.5

Тири

0,000

0,000

 

1265.9

Зали спортивні інші

0,000

0,000

 

127

Будівлі нежитлові інші

х

х

 

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

х

х

 

1271.1

Будівлі для тваринництва5

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1271.2

Будівлі для птахівництва5

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1271.4

Будівлі силосні та сінажні5

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1271.6

Будівлі тепличного господарства5

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1271.7

Будівлі рибного господарства5

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

х

х

 

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

0,000

0,000

 

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

0,000

0,000

 

1272.3

Цвинтарі та крематорії5

0,000

0,000

 

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5

х

х

 

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури5

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше5

х

х

 

1274.1

Казарми Збройних Сил5

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб5

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5

Не є об’єктами оподаткування згідно п.п. 266.2.2. Податкового кодексу України

 

1274.4

Будівлі лазень та пралень

0,000

0,000

 

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

0,000

0,000

 

 

5. Податковий період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

  1. Порядок обчислення суми податку

6.1 Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту

266.4.1. пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України та  відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів «б» та «в» цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;

ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а»-»г» цього підпункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

         6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1. підпункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 01 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

         6.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

         6.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

7. Строки та порядок сплати податку

7.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Інші питання щодо адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які не врегульовані даним рішенням, вирішуються відповідно до норм встановлених Податковим кодексом України.

7.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до міського бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України

 

8. Строки та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку

8.1. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому Податковим кодексом України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

         8.2. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 01 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилось право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

         Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 


 
       Секретар сільської ради                                                     Т.І. Богачук